Άρθρο 1ον: ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

 1. Συνιστάται Σύλλογος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΤΜΙΣΤΩΝ». Για τους σκοπούς οι οποίοι συνδέονται με δράσεις στο εξωτερικό, ο Σύλλογος θα εκπροσωπείται με την επωνυμία «GREEK VAPERS CLUB».
 2. Έδρα του Συλλόγου ορίζεται ο Δήμος της Ν. Σμύρνης Αττικής.
 3. Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.

Άρθρο 2ον: ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

 1. Η υπεράσπιση των συμφερόντων των ατμιστών με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο και η εκπροσώπηση των εγγεγραμμένων μελών ενώπιον πάσας αρχής, Δημόσιας ή μη, εξαιρουμένης της Νομικής Εκπροσώπησης με έξοδα του Συλλόγου, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση.
 2. Η ένταξη σε Εθνικές, Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες Ενώσεις Συλλόγων με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 3. Η ενημέρωση των μελών και μη, περί του ατμίσματος, των τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων περί αυτού, και περί των νομοτεχνικών θεμάτων που το αφορούν.
 4. Η συνεργασία αλλά και άσκηση πίεσης προς την επιστημονική κοινότητα και την Πολιτεία για διενέργεια περαιτέρω επιστημονικής έρευνας και ουσιαστικού ελέγχου αντίστοιχα.
 5. Η διάδοση της χρήσης συσκευών ατμίσματος ως μια ασφαλέστερη εναλλακτική διαδικασία πρόσληψης νικοτίνης για τους ενήλικους καπνιστές.

Άρθρο 3ον: ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΩΝ

Η προώθηση των σκοπών του Συλλόγου γίνεται με όλα τα νόμιμα μέσα τα οποία ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, είναι:

 1. Κατάλληλες ενέργειες και παραστάσεις προς όλες τις αρχές, αρμόδιες και μη, και Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα.
 2. Ανακοινώσεις και δημοσιεύματα στον τύπο κάθε μορφής.
 3. Η συνεργασία με άλλους Συλλόγους, Σωματεία ή Οργανώσεις που είτε υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν και που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 4. Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, διαλέξεων, συνεντεύξεων Τύπου, εκδρομών, εορτών, χορών, αθλοπαιδιών, εράνων, μελετών, θεατρικών και κινηματογραφικών παραστάσεων κ.α.
 5. Η ίδρυση χώρων συνάθροισης όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, βιβλιοθηκών, αναγνωστήριων, εντευκτηρίων, λεσχών κ.α., καθώς και η έκδοση εφημερίδων, περιοδικών, λευκωμάτων, ημερολογίων κ.α.

Άρθρο 4ον: ΜΕΛΗ

 1. Τα τακτικά μέλη, είναι Έλληνες πολίτες ή Νόμιμοι κάτοχοι άδειας διαμονής στην Ελληνική Επικράτεια, που έχουν συμπληρώσει το 18ο Έτος ηλικίας και είναι ατμιστές. Εγγράφονται δε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εφ’ όσον ελεγχθούν οι προϋποθέσεις εγγραφής ως τακτικά μέλη.
 2. α) Ως Επίτιμα μέλη, ανακηρύσσονται όσοι προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο Σύλλογο ή συμβάλλουν τα μέγιστα στην επίτευξη των σκοπών του, και δεν είναι απαραίτητο να είναι τακτικά μέλη του Συλλόγου.
  Απαλλάσσονται από την καταβολή ετήσιας συνδρομής.
  β) Τα επίτιμα μέλη εγγράφονται από την απλή πλειοψηφία(50% + ένας) των μελών που παραβρίσκονται στη Γενική Συνέλευση, αφού προηγουμένως προταθούν γραπτώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο από τουλάχιστον δέκα (10) τακτικά μέλη. Σε αυτή την περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την ψήφιση της προτάσεως, εκτός αν πλησιάζει ούτως ή άλλως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οπότε το θέμα εγγράφεται στην Ημερήσια Διάταξη.
  γ) Τα επίτιμα μέλη, έχοντας τιμητικώς τον τίτλο, δικαιούνται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις διατυπώνοντας απόψεις και κρίσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δεν δικαιούνται να μετέχουν στη Διοίκηση του Συλλόγου και διαχείριση τυχούσας περιουσίας του, ούτε υποχρεούνται στην καταβολή συνδρομής. Σε περίπτωση που ήδη τακτικό μέλος ανακηρυχθεί σε επίτιμο, διατηρεί τα δικαιώματα του τακτικού μέλους και απαλλάσσεται μόνο από την καταβολή συνδρομής.
 3. α) Φίλοι του συλλόγου, μπορούν να εγγραφούν απ’ ευθείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, μη ατμιστές που    όμως   είναι   Έλληνες πολίτες ή κάτοχοι Νόμιμης άδειας διαμονής στην Ελληνική Επικράτεια, και έχουν συμπληρώσει το 18ο Έτος ηλικίας.
  β) Οι Φίλοι του Συλλόγου, δεν δικαιούνται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις (εκτός αν τους το επιτρέψει η Γενική Συνέλευση προ ημερησίας διάταξης), τη Διοίκηση του Συλλόγου και διαχείριση τυχούσας περιουσίας του. Τυχόν συμμετοχή φίλου σε εργασίες Γενικής Συνέλευσης κατόπιν αδείας, είναι σιωπηρή εκτός αν δοθεί άδεια από το Προεδρείο. Σε καμία περίπτωση Φίλος του Συλλόγου δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή του Φίλου, ορίζεται στο ήμισυ του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής του τακτικού μέλους αντίστοιχα.
 4. Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.
 5. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.
 6. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Συλλόγου.

Άρθρο 5ον: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ

 1. Όλα τα τακτικά και τα τακτικά που έχουν ανακηρυχτεί σε επίτιμα μέλη του Συλλόγου με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, δικαιούνται :
  α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις.
  β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
  γ. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Συλλόγου.
  δ. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου ένα (1) έτος μετά την εγγραφή τους και την εκπλήρωση των ταμειακών τους υποχρεώσεων. Εξαιρετικά για τις πρώτες αρχαιρεσίες του Συλλόγου, τα ανωτέρω δικαιώματα έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη ανεξάρτητα από το χρόνο εγγραφής τους.
  Τα επίτιμα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
  ε. Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Συλλόγου.
  στ. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε εξυπηρετεί τους σκοπούς του Συλλόγου με γραπτή πρόταση τους προς το Δ. Σ. το οποίο και αποφασίζει έπ’ αυτής.
  ζ. Να αποχωρούν από το Σύλλογο ελεύθερα όταν το ζητήσουν εγγράφως. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της λήξεως του διαχειριστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού, αναγγέλλεται δε στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω υποχρεούται ο Γενικός Γραμματέας να ανακοινώσει την αποχώρηση στην πρώτη Γενική Συνέλευση.
 1. Μέλη του Συλλόγου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

Άρθρο 6ον: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ

 1. Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν :
  α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.
  β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Συλλόγου.
  γ. Να συμμετέχουν στις ενέργειες  του Συλλόγου.
  δ. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σύλλογο. Το δικαίωμα εγγραφής ή επανεγγραφής των Τακτικών Μελών στο Σύλλογο  ανέρχεται  σε  Πέντε  Ευρώ (€5,00), που  συνοδεύει  τη γραπτή ή ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του προς το Δ. Σ. Κάθε μέλος υποχρεούται σε καταβολή ετήσιας συνδρομής Δεκαπέντε ευρώ (€15,00). Το ποσό αυτό καθώς και το ποσό του δικαιώματος εγγραφής μπορούν να αλλάξουν μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
  ε. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σύλλογο.
  στ. Οι Φίλοι του Συλλόγου, καταβάλλουν το ήμισυ του δικαιώματος εγγραφής και το ήμισυ των τακτικών συνδρομών των τακτικών μελών. Δεν δικαιούνται συμμετοχής στα Όργανα του Συλλόγου και υποχρεούνται με τη συμπεριφορά τους εντός και εκτός Συλλόγου να μην βλάπτουν τους σκοπούς του Συλλόγου. Σε περίπτωση παραπτώματος, διαγράφονται απ’ ευθείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, με κοινοποίηση της απόφασης επί αποδείξει. Η απόφαση, απλά ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση. Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.
  ζ. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
  η. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τους Συλλόγους  και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Συλλόγου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
 1. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

Άρθρο 7ον: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 1. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να διατηρείται το πνεύμα της συνεργασίας και αλληλεγγύης προς την εκπλήρωση των σκοπών,  συνεπώς έχει καθήκον να συμβουλεύει και να ανακαλεί στην τάξη τα μέλη τα οποία ηθελημένα ή όχι βλάπτουν τους σκοπούς του Συλλόγου με οποιονδήποτε τρόπο και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από την Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται :
  α. Στην προφορική επίπληξη.
  β. Στην γραπτή επίπληξη
  γ. Στην διαγραφή από το Σύλλογο με δικαίωμα επανεγγραφής.
  δ. Στην οριστική και αμετάκλητη  διαγραφή από το Σύλλογο.
 1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται, αν με το πρόσωπο που κρίνεται :
  α. Συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού.
  β. Έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία.
  γ. Έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 1. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως.
 2. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) μηνών, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.
 3. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 8ον: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που αναφέρονται στο Καταστατικό και την σχετική νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία μπορεί να αποφασίσει την διαγραφή μέλους από το Σύλλογο.
 2. Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται κυρίως :
  α. Αν επί δύο (2) έτη δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο
  β. Αν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα για πράξη που σχετίζεται με την δραστηριότητα που προστατεύει το Καταστατικό αυτό.
 3. α. Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.
  β. Στην περίπτωση της διαγραφής λόγω καθυστέρησης συνδρομών, οι διαγραφέντες έχουν δικαίωμα επανεγγραφής κατόπιν εγγράφου αίτησης, και καταβολή εκ νέου δικαιώματος εγγραφής και συνδρομής του τρέχοντος έτους. Στην περίπτωση που ο επανεγγρεφέντας με αυτό τον τρόπο επαναλάβει τη διαδικασία διαγραφής – επανεγγραφής τότε την δεύτερη φορά δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του και διαγράφεται οριστικά χωρίς δικαίωμα επανεγγραφής.
  γ. Στην περίπτωση της διαγραφής λόγω παραπτώματος, με δικαίωμα επανεγγραφής, ο διαγραφείς μπορεί να επανεγγραφεί μετά την πάροδο 3 μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης διαγραφής, κατόπιν γραπτής του αιτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, και ψήφισης αυτής από τα ¾ των παρόντων της Γενικής Συνέλευσης. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι ο λόγος της διαγραφής του να έχει εκλείψει, και να καταβάλλει εκ νέου δικαίωμα εγγραφής.
  δ. Φίλοι του Σωματείου που διαγράφονται λόγω παραπτώματος, δεν έχουν δικαίωμα επανεγγραφής και η διαγραφή τους είναι οριστική.
  ε. Μέλη του συλλόγου που έχουν αποχωρήσει έχουν το δικαίωμα επανεγγραφής κατόπιν εγγράφου αίτησης, και καταβολή εκ νέου δικαιώματος εγγραφής και συνδρομής του τρέχοντος έτους
 4. Τα καθοιονδήποτε τρόπο διαγραφόμενα ή αποχωρούντα μέλη στερούνται του δικαιώματος επιστροφής των ποσών που καταβλήθηκαν από αυτά για δικαιώματα εγγραφής, συνδρομών ή άλλων εισφορών.

Άρθρο 9ον: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόροι του Συλλόγου θεωρούνται :

 1. Το δικαίωμα εγγραφής και οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών και φίλων του.
 2. Οι έκτακτες εισφορές των μελών, Φίλων ή άλλων Νομικών ή φυσικών προσώπων, οργανισμών κ.λ.π.
 3. Οι Δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές και πάν αγαθόν το οποίο περιέρχεται στην περιουσία του Συλλόγου, εφόσον ο χορηγός (δωρητής) δεν θέτει όρους που είναι αντίθετοι στους σκοπούς του Συλλόγου. Οι δωρεές αυτές, γίνονται δεκτές κατόπιν αποφάσεως του Δ. Σ και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών.
 4. Το καθαρό προϊόν από εισπράξεις εκδηλώσεων, εκδόσεων, λαχείων και λαχειοφόρων αγορών του Συλλόγου.

Το ύψος των ποσών με στοιχεία (1) και (2) καθορίζονται με απόφαση της του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ύψος της έκτακτης εισφοράς επιβάλλεται να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής μέσα στον ίδιο χρόνο, τη σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10ον: ΔΩΡΗΤΗΣ - ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

Όσοι προσφέρουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο Σύλλογο το χρηματικό ποσό των  € 500,00 – €1.500,00 ή άλλο κινητό,  ακίνητο  ή  άυλο στοιχείο αναλόγου αξίας για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, θεωρούνται και ονομάζονται Δωρητές του Συλλόγου. Επίσης όσοι προσφέρουν το ποσό των €1.501,00 και άνω ή άλλο κινητό, ακίνητο ή άυλο στοιχείο αναλόγου αξίας για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, θεωρούνται και ονομάζονται Ευεργέτες του Συλλόγου.

Οι ανωτέρω εισφορές καταχωρούνται κατά κατηγορίες σε ειδικό βιβλίο ΔΩΡΗΤΩΝ και ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ του Συλλόγoυ και γίνεται οπωσδήποτε ειδική μνεία σε αυτούς με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 11ον: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 1. Η διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.
 2. Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.
 3. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί τη λήξη του οικονομικού έτους.
 4. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Συλλόγου που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο του Συλλόγου χρηματικό ποσό μέχρι τριακόσια (300,00) ευρώ και το υπόλοιπο κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του Συλλόγου, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
 6. Η ανάληψη χρημάτων από τον Τραπεζικό Λογαριασμό του Συλλόγου, ενεργείται από τον Ταμία με μόνη την υπογραφή του.
 7. Οι πληρωμές του Σωματείου ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Γραμματέα, και είτε επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής από τον ταμία, ή τοις μετρητοίς. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκτέλεση πληρωμής χωρίς το προβλεπόμενο ένταλμα.
 8. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι’ αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για ποσό μικρότερο από χίλια πεντακόσια (€1500,00) ευρώ, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
 9. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη μέχρι του ποσού των πεντακοσίων (€500,00) ευρώ και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση.

Άρθρο 12ον: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου.
 2. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα που κρατάει τα πρακτικά. Οι ανωτέρω εκλέγονται με ανάταση των χειρών και με σχετική πλειοψηφία. Με αίτηση του 1/3 τουλάχιστον των παρόντων μελών, οι αποφάσεις λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας. Μετά την εκλογή προεδρείου, εξετάζεται από τη Γ.Σ. κάθε επιπλέον αίτημα παράστασης στις εργασίες της από τρίτους.
 3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο, το μήνα Φεβρουάριο, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 4. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδράνειας ή αρνήσεως της σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.
 5. Τα τακτικά μέλη καλούνται υπό του Δ.Σ. στην Γενική Συνέλευση με έγγραφη πρόσκληση ή τηλεφωνικώς, ή με δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ή με ανάρτηση σε τυχόν διαδικτυακό τόπο του Συλλόγου ή με συνδυασμό των ανωτέρω τρόπων προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που θα καθορίζει σαφώς: α) Τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνελεύσεως, β) Τα προς συζήτηση θέματα και γ) εάν η συνέλευση είναι πρώτη ή δεύτερη ως προς τον απαιτούμενο αριθμό μελών για απαρτία. Η ως άνω πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολλείται σε τυχόν Γραφείο του Συλλόγου δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.    Στη   Γενική Συνέλευση,   δύνανται   να συμμετέχουν και εξ’ αποστάσεως μέλη με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο το οποίο θα ανακοινώνεται προ της έναρξης των εργασιών αυτής από το Δ.Σ. ή τον ορισμένο υπεύθυνο ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Τα επίτιμα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
 6. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών κατ’ ελάχιστο, με γραπτή αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν την πρόσκληση προς Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο αριθμός του 1/10, μπορεί με δι εγέρσεως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το θέμα να συζητηθεί προ Ημερησίας Διατάξεως.
 7. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Συλλόγου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.
 8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 13ον: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

 1. Τα μέλη του Συλλόγου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους που κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Συλλόγου.
 2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών συν ένα. Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των οικονομικά τακτοποιημένων παρόντων μελών του.
 3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό με φανερή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.
 4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Συλλόγου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
 5. Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και κατ’ εξαίρεση ένα (1) από το προσωπικό των γραφείων του Συλλόγου.
 6. Ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
 7. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
 8. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

Άρθρο 14ον: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.
 2. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.
 3. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
 4. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι :
  α. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
  β. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.
  γ. Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από χίλια πεντακόσια (€1.500,00) ευρώ.
  δ. Ο προσδιορισμός του ύψους της ημερήσιας αποζημιώσεως για ημεραργίες και έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  ε. Η κτήση από επαχθή αιτία, κινητών ή ακινήτων αξίας  άνω των χιλίων πεντακοσίων (€1.500,00) ευρώ.
  στ. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.
  ζ. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  η. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  θ. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
  ι. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Συλλόγου.
  ια. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
  ιβ. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  ιγ. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Συλλόγου.
  ιδ. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.
  ιε. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.
  ιστ. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου.
  ιζ. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.
  ιη. Η αναστολή των εργασιών του Συλλόγου.
  ιθ. Η διάλυση του Συλλόγου.
 5. Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιστ, ιζ, ιη, ιθ για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

Άρθρο 15ον: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και έναν (1) Σύμβουλο, που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται ανά διετία σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών με δύο (2) αναπληρωτές τους, που είναι οι δύο (2) πρώτοι κατά σειρά επιλαχόντες.
 2. Εξαιρετικά, η θητεία της εκλεγείσας υπό των ιδρυτών προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, λήγει με τη Σύγκληση της Πρώτης Γενικής Συνέλευσης και λογίζεται ως αυτοδικαίως παραιτηθείσα. Η Πρώτη αυτή Γενική Συνέλευση, πρέπει να συγκληθεί εντός τριών (3) μηνών από την νομιμοποίηση της σύστασης του Συλλόγου.
 3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.
 4. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
 5. Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Δεν ευθύνονται όμως για απόφαση που ελήφθη σε συνεδρίαση στην οποία δεν παρέστησαν ή παριστάμενα διαφώνησαν, εφόσον η απουσία ή η διαφωνία προκύπτει από τα Πρακτικά.
 6. Το Δ.Σ. εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή του, συνεδριάζει με μέριμνα του μέλους με τις περισσότερες ψήφους και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Κατά την ίδια μέρα συντάσσεται Πρωτόκολλο Παραδόσεως και Παραλαβής μεταξύ παλαιού και νέου Συμβουλίου.
 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τακτικά μεν μια (1) φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ. Σ. εντός  δύο (2) ημερών από  την  υποβολή  της αιτήσεως, αν δε αρνείται τούτο, τότε το δικαίωμα συγκλήσεως του Δ. Σ. έχει ο Αντιπρόεδρος και οι αιτούντες. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη του.
 8. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.
 9. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 10. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
 11. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα  επτά  (7)  τουλάχιστον  ημέρες  νωρίτερα  με αποδεικτικό επιδόσεως ή συστημένης επιστολής που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
 12. Σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
 13. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.
 14. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο. Αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά καλείται η Γενική Συνέλευση προς εκλογή αντικαταστάτη.
 15. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή δια οιονδήποτε λόγο κηρύξεως εκπτώτου του Προέδρου, το Δ.Σ. συνέρχεται ειδικά γι’ αυτό εντός το πολύ δεκαπέντε (15) ημερών και εκλέγει μεταξύ των άλλων μελών τον νέο Πρόεδρο. Το ίδιο γίνεται και για τον Αντιπρόεδρο, το Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία.
 16. Σε περίπτωση που παραιτηθούν τέσσερα (4) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Συλλόγου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.
 17. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Συλλόγου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.
 18. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τηρούνται από το Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου.
 19. Στην αρχή κάθε συνεδριάσεως διαβάζονται και υπογράφονται τα πρακτικά της προηγούμενης εφ’ όσον δεν είχαν υπογραφεί.

Άρθρο 16ον: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο :

α. Διοικεί το Σύλλογο.
β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Συλλόγου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.
γ. Αποφασίζει την  εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.
δ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
στ. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
ζ. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.
η. Διορίζει για την υποβοήθηση του έργου του Επιτροπές στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν σύμβουλοι ή τακτικά μέλη για την αντιμετώπιση θεμάτων του Συλλόγου, ελέγχει δε και κατευθύνει αυτές και φέρει ακέραια την ευθύνη για την δραστηριότητά τους.
θ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου.
ι. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
ια. Προσδιορίζει  και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο Σύλλογος.
ιβ. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Συλλόγου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) και σε  περίπτωση  που  σε δύο (2) αλλεπάλληλες  συνεδριάσεις   δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.
ιγ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Συλλόγου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.
ιδ. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Συλλόγου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.
ιε. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Συλλόγου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σύλλογο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.
ιστ. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.
ιζ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Συλλόγου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου ιβ.
ιη. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού.
ιθ. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
κ. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση.
κα. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει υπευθύνους με αυξημένες αρμοδιότητες. Αυτοί μπορεί να είναι είτε μέλη του Δ.Σ. είτε τακτικά μέλη του Συλλόγου με ειδικές γνώσεις.
Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, τέτοιες θέσεις μπορεί να είναι ο Υπεύθυνος Τύπου, Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας κ.α.
κβ. Απαγορεύεται ρητώς η σύναψη οποιασδήποτε συμβάσεως έπ’ αμοιβή μεταξύ του Συλλόγου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
κγ. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σύλλογο.

Άρθρο 17ον: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος :

α. Συγκαλεί μαζί με τον  Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
γ. Εκπροσωπεί το Σύλλογο  ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
δ. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε. Διεξάγει με τον Γενικό  Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Συλλόγου.
ζ. Υπογράφει με τον  Γενικό Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών.
η. Υπογράφει με τον Ταμία τα Γραμμάτια εισπράξεων.
θ. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
ια. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Συλλόγου.
ιβ. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.

Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από του παρόντες Συμβούλους.

Άρθρο 18ον: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος συνεργάζεται στενά με τον Πρόεδρο και πληροφορείται διαρκώς για όλες τις εξελίξεις και τα δρώμενα του Συλλόγου,  αναλαμβάνει  ότι  εργασίες  του αναθέσει  το  Διοικητικό Συμβούλιο και αναπληρώνει τον πρόεδρο στα καθήκοντά του, όταν αυτός κωλύεται.

Άρθρο 19ον: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας :

α. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Συλλόγου.
β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.
γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Τηρεί την σφραγίδα του Συλλόγου και σφραγίζει τα έγγραφα.
ε. Συνεργάζεται με τα όργανα του Συλλόγου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο  στοιχείο.
στ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ζ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Συλλόγου.
η. Υπογράφει με τον  Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών.
θ. Συντάσσει με τον Ταμία τον Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου.

Τον Γενικό Γραμματέα -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που  ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20ον: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας :

α. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.
β. Ενεργεί πληρωμές βάσει ενταλμάτων πληρωμής που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και εισπράξεις  βάσει γραμματίων εισπράξεως  που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
γ. Κινεί τον Τραπεζικό Λογαριασμό του Συλλόγου και διαχειρίζεται την ηλεκτρονική Τραπεζική του λογαριασμού.
δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, όταν του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
ε. Τηρεί τα Βιβλία Εσόδων-Εξόδων και Δωρητών-Ευεργετών, είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο  για  την  οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε πληρωμή χρημάτων χωρίς ένταλμα.
στ. Καταθέτει στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Συλλόγου, όλα τα ποσά του Συλλόγου που ξεπερνούν τα τριακόσια (€300,00) ευρώ, για λογαριασμό του Συλλόγου. Τα κατατιθέμενα χρήματα αναλαμβάνονται από την Τράπεζα με υπογραφή του Ταμία.
ζ. Όποτε του ζητηθεί, πληροφορεί το Δ.Σ., την Ε.Ε. και τη Γενική Συνέλευση για την  ταμειακή κατάσταση του Συλλόγου.

Τον Ταμία -όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 21ον: ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 1. Κάθε δύο (2) χρόνια η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή. Πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών, η Γ.Σ. εκλέγει εφορευτική επιτροπή δι ανατάσεως της χείρας. Οι αρχαιρεσίες αυτές, αναγράφονται υποχρεωτικά ως τελευταίο θέμα Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης στην οποία θα λάβουν χώρα.
 2. Οι υποψηφιότητες των τακτικών μελών υποβάλλονται 48 ώρες τουλάχιστον προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και εγγράφονται τα ονοματεπώνυμα τους με αλφαβητική σειρά από το Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου σε ανηρτημένο εντός της αιθούσης πίνακα υποψηφίων, ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή. Επί ενστάσεων κατά των υποψηφιοτήτων αποφασίζει αμέσως η Γενική Συνέλευση.
 3. Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τα τακτικά μέλη πρέπει να   συνοδεύεται   από    υπεύθυνη   δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει σε αυτή ότι έχει Ελληνική Ιθαγένεια, δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που να σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό.
 4. Κατόπιν διεξάγεται μυστική ψηφοφορία για την εκλογή πέντε (5) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.).
 5. Σε κάθε ψηφοφόρο διανέμεται φάκελος με τη σφραγίδα του Συλλόγου και ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. είτε στο ίδιο ή σε διαφορετικό ψηφοδέλτιο επί του οποίου σημειώνει με σταυρό τους υποψηφίους που προτιμά, μέχρι πέντε (5) για το Δ. Σ. και μέχρι τρεις (3) για την Ε. Ε.  Το  ψηφοδέλτιο αυτό  τίθεται  υπό  του ψηφοφόρου εντός του φακέλου, σφραγίζεται ενώπιόν του επί του σημείου που κλείνει με τη σφραγίδα του Συλλόγου και ρίπτεται εντός καταλλήλου ψηφοδόχου, αφού συγχρόνως συμπληρωθεί το όνομα του και υπογράψει στον πίνακα των ψηφισάντων.
 6. Για τους συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση εξ’ αποστάσεως με ηλεκτρονικό τρόπο, δίδεται η δυνατότητα ψήφου με ηλεκτρονικό τρόπο, σε κατάλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα που να διασφαλίζει τη μοναδικότητα και την μυστικότητα της ψήφου.
 7. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή μαζί με όσους υποψήφιους το επιθυμούν, αποσύρεται και γίνεται η αποσφράγιση των φακέλων, η διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων και ανακηρύσσονται οι εκλεγέντες υπό της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία καταρτίζει και υπογράφει το Πρακτικό της ψηφοφορίας που παραδίδει στον Πρόεδρο του απερχόμενου Δ. Σ. προς ενσωμάτωση στο  Πρακτικό   της  Γ.Σ.,   μαζί  με    όλα  τα   άλλα  έγγραφα  των αρχαιρεσιών. Οι λαβόντες κατά σειρά τις περισσότερες προτιμήσεις θεωρούνται εκλεγέντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των θέσεων 1-2, 5-6, 7-8 για το Δ.Σ. και 3-4, 5-6 για την Ελεγκτική Επιτροπή,  διενεργείται αμέσως κλήρωση.

Άρθρο 22ον: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή, αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος, και η θητεία της είναι ίδια με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην Επιτροπή αυτή απαγορεύεται να μετέχει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Η Ελεγκτική Επιτροπή, επιβάλλεται να διενεργεί λεπτομερή έλεγχο στα Οικονομικά Πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου πριν την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, και να συντάσσει έκθεση έπ’ αυτών, η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο  κομμάτι  του  Οικονομικού Απολογισμού, εισηγούμενη την αποδοχή ή μη του απολογισμού αυτού και την απαλλαγή του Δ.Σ. από τις ευθύνες τους που αφορούν την Οικονομική Διαχείριση.
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή, δικαιούται ανά πάσα στιγμή εντός του διαχειριστικού έτους, να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνδράμει το έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής με κάθε μέσον, και να παραδίδει στα μέλη της κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί από αυτά.
 5. Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.
 6. Η Ελεγκτική Επιτροπή λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο συλλογικά. Σε περίπτωση δε που κάποιο μέλος της αποχωρήσει, θα αναπληρώνεται άμεσα από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

Άρθρο 23ον: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 1. Ο Σύλλογος έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία.
 2. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 24ον: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 1. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
 2. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της γνωστοποίησής τους στα μέλη.

Άρθρο 25ον: ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΗΜΑ

 1. Ο Σύλλογος χρησιμοποιεί δύο σφραγίδες:
  α) Ορθογώνια Σφραγίδα, με αναγραφή της επωνυμίας του Συλλόγου, την ιδιότητά του, τη διεύθυνσή του, το Α.Φ.Μ. και την Δ.Ο.Υ. που ανήκει, και χρησιμοποιείται για συναλλαγές με το Δημόσιο και τις Τράπεζες, καθώς και σε λογιστικά έντυπα.
  β) Στρογγυλή σφραγίδα που φέρει κυκλικά τις λέξεις ” ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΤΜΙΣΤΩΝ ” και το έτος ίδρυσης με κεφαλαία γράμματα και στη μέση έχει σχηματική απεικόνιση συσκευών ατμίσματος, και χρησιμοποιείται σε κάθε άλλο έγγραφο ή έντυπο πλην των ανωτέρω αναφερόμενων στην περίπτωση α).
 2. Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 26ον: ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος τηρεί και διαφυλάσσει τα εξής βιβλία: α) Εσόδων – Εξόδων,  β) Μητρώο Τακτικών Μελών,  γ) Μητρώο Επίτιμων Μελών, δ) Μητρώο Φίλων, ε) Μητρώο Δωρητών – Ευεργετών, στ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ., ζ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ., η) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Ε.Ε. και η) Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας.

Πλην των βιβλίων πρακτικών συνεδριάσεων ΓΣ, ΔΣ και ΕΕ, όλα τα άλλα βιβλία δύνανται να τηρούνται και ηλεκτρονικά. Επιτροπές τις οποίες συγκροτεί το Δ.Σ. για την υποβοήθηση του έργου του, τηρούν ξεχωριστά βιβλία.

Άρθρο 27ον: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 1. Ο Σύλλογος διαλύεται μετά από αδράνεια πέντε (5) ετών ή μετά από απόφαση Γενικής  Συνέλευσης  με  απαρτία ¾  των  ταμειακώς εντάξει μελών και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο Νόμος.
 2. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο Σύλλογος για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.

Άρθρο 28ον: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η περιουσία του Συλλόγου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει την απογραφή των Περιουσιακών στοιχείων αυτού και την διάθεσή των άνευ ρευστοποίησης σε άλλο Σύλλογο με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιου, η περιουσία του διαλυθέντος Συλλόγου περιέρχεται μερίμνη του τελευταίου  Δ.Σ. στον μη κερδοσκοπικό Σύλλογο με την επωνυμία  «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ». Αναλαμβάνει  επίσης  όλες  τις  διατυπώσεις για  τη διαγραφή του Συλλόγου από το μητρώο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου,  την  γνωστοποίηση  στην αρμόδια  ΔΟΥ, το  κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών καθώς και όλες εν γένει τις Διοικητικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 29ον: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Ο Σύλλογος δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Συλλόγου, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.
 2. Πράξεις των οργάνων του Συλλόγου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σύλλογο εφόσον μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

Άρθρο 30ον: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Πάσα ασάφεια του παρόντος Καταστατικού λύνεται από τη Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Σωματείων.
 2. Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από τριάντα (30) άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του, και εγκρίθηκε και υπογράφηκε τελικά σε πέντε (5) αντίγραφα ως έχει από τα κάτωθι ιδρυτικά μέλη αυτού και θα ισχύσει μετά την κατά Νόμο έγκριση του.
 3. Τα ιδρυτικά μέλη όρισαν δια της υπογραφής τους, συγκροτημένη σε σώμα τριμελή Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία εξουσιοδοτείται να διεκπεραιώσει όλες της απαραίτητες διαδικασίες για την Νομιμοποίηση   του   Συλλόγου,   αυτοπροσώπως  ή   με εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, αποτελούμενη από τους:


α) Παναγιώτης ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ του Κωνσταντίνου, (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

β) Αγις ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου, (ΤΑΜΙΑΣ)

γ) Αλέξανδρος ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ του Αθανασίου, (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

Οι συνεδριάσεις της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, καταγράφονται σε πρακτικά,
τα οποία με την ολοκλήρωση των διαδικασιών Ίδρυσης, ενσωματώνονται στο Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.