parliament.assembly.1920.600

Ποιο το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το άτμισμα γενικά;

Τρεις είναι οι Νόμοι κατά σειρά οι οποίοι διέπουν το άτμισμα, και από τη σκοπιά του εμπόρου, και από τη σκοπιά του ατμιστή. Ο Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α) και συγκεκριμένα το άρθρο 58, παρ. 1, περ. Α, Ο Ν. 4419/2016 (ΦΕΚ 174Α) και ο Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262Α).

Τι λέει ο Ν. 4389/2016;

Με το άρθρο 58, παρ. 1, περ. Α, προστίθεται μεταξύ άλλων το άρθρο 53Α στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, και επιβάλλεται φόρος €0.10/ml στα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Τι λέει ο Ν. 4419/2016;

Με αυτό το Νόμο, ενσωματώνεται στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία 2016/40/ΕΕ, γνωστή σε όλους ως TPD. Με αυτό το Νόμο, ρυθμίζεται η συσκευασία, η σήμανση και η μέγιστη περιεκτικότητα σε νικοτίνη για τα υγρά αναπλήρωσης, η μέγιστη χωρητικότητα των ατμοποιητών, οι διαδικασίες κοινοποίησης όσον αφορά τους εμπόρους, και το σημαντικότερο όλων, εξομοιώνεται το άτμισμα με το κάπνισμα, με την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3730/2008, του Αντικαπνιστικού Νόμου δηλαδή.

Τι ισχύει πλέον για τις συσκευασίες υγρών αναπλήρωσης;

Με την έναρξη της ισχύος του Ν. 4419/2016, την 20η Σεπτεμβρίου 2016 δηλαδή, τα υγρά αναπλήρωσης θα πρέπει να πωλούνται σε συσκευασίες όχι μεγαλύτερες των 10ml.

Τι ισχύει για την περιεκτικότητα υγρού σε Νικοτίνη;

Με την έναρξη της ισχύος του Ν. 4419/2016, την 20η Σεπτεμβρίου 2016 δηλαδή, δεν θα επιτρέπεται η πώληση υγρών αναπλήρωσης με περιεκτικότητα σε νικοτίνη μεγαλύτερη των 20mg/ml.

Τι ισχύει για τους ατμοποιητές;

Με την έναρξη της ισχύος του Ν. 4419/2016, την 20η Σεπτεμβρίου 2016 δηλαδή, οι ατμοποιητές δεν θα επιτρέπεται να πωλούνται αν έχουν χωρητικότητα μεγαλύτερη των 2ml και αν δεν είναι απαλλαγμένοι από διαρροές.

Τι ισχύει για το ήδη υπάρχον στοκ;

Ορίζεται μεταβατική διάταξη στο Νόμο, η οποία προβλέπει ότι προϊόντα τα οποία έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική αγορά πριν την 20η Νοεμβρίου 2016 και δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Νόμου, θα μπορούν να διατίθενται ελεύθερα μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017.

Με τις ιδιοκατασκευές, τι ισχύει;

Όσον αφορά τα συμπυκνωμένα αρώματα, δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη οπότε δεν υπάρχει και καμία αλλαγή στο υπάρχον καθεστώς. Όσον αφορά τις βάσεις, ισχύουν τα ίδια που ισχύουν και για τα υγρά αναπλήρωσης. Μοναδικό γκρίζο τοπίο, το οποίο προκύπτει από τη διατύπωση του Νόμου, αποτελούν οι μηδενικές βάσεις, οι οποίες ενδέχεται να επιτρέπεται να πωλούνται και σε συσκευασίες ανώτερες των 10ml. Όσον αφορά την PG και VG από το φαρμακείο, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός καθώς η κύρια χρήση τους δεν είναι το άτμισμα.

Με τις διασυνοριακές πωλήσεις, τι ισχύει;

Με την έναρξη της ισχύος του Ν. 4419/2016, την 20η Σεπτεμβρίου 2016 δηλαδή, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της ΕΕ να πωλεί λιανικώς ατμιστικά είδη προς Έλληνες καταναλωτές. Επιτρέπεται όμως στους Έλληνες κατασκευαστές ή εισαγωγείς να πωλούν προς άλλα κράτη μέλη, εάν και εφόσον όμως στο κράτος λήπτη επιτρέπεται η αγορά.

Για πωλητές εκτός ΕΕ, τι ισχύει;

Οι Τρίτες χώρες, δεν δεσμεύονται από καμία ευρωπαϊκή οδηγία. Είναι καθαρά θέμα επιλογής τους το κατά πόσον θα συνεχίσουν αυτές τις συναλλαγές. Πολλές εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ, έχουν συμμορφωθεί με την οδηγία και δεν στέλνουν πλέον λιανικώς σε πελάτες εντός ΕΕ.

Με τη φορολογία, τι ισχύει;

Με την εγκύκλιο ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ 2016, καθορίστηκαν οι διαδικασίες επιβολής του φόρου των €0.10/ml στα υγρά αναπλήρωσης.

Τι γίνεται με το τιμολογηθέν μέχρι 31/12/2016 στοκ;

Οι λιανέμποροι δεν έχουν καμία υποχρέωση απόδοσης φόρου, που σημαίνει ότι μπορούν να πωλούν άνετα το στοκ τους χωρίς το φόρο. Οι κατασκευαστές, εισαγωγείς και χονδρέμποροι, θα πρέπει μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2017, να απογράψουν το στοκ τους και να υποβάλλουν Δήλωση ΕΦΚ στο αρμόδιο τελωνείο ώστε να αποδώσουν το φόρο. Άγνωστο το τι θα γίνει με τους εισαγωγείς που κάνουν λιανικό εμπόριο κατά κύριο λόγο, καθώς λόγω αδυναμίας ελέγχου φαίνεται να μην χρειαστεί να κάνουν απογραφή.

Θα δούμε ένσημη ταινία όπως στα τσιγάρα στα υγρά αναπλήρωσης;

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει πρόβλεψη για κάτι τέτοιο.

Υποχρεούνται τα υπόλοιπα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας να επιβάλλουν το φόρο;

Όχι. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση να απορροφηθεί το κόστος αυτό από κανένα μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, εφόσον στην ουσία εισπράττεται προκαταβολικά.

Ποιος είναι υπόχρεος στην καταβολή του φόρου;

Ισχύει το ίδιο καθεστώς με τα βιομηχανοποιημένα καπνά, το αλκοόλ και τα καύσιμα. Υπόχρεος δηλαδή, είναι αυτός ο οποίος αποτελεί τον πρώτο κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο εισαγωγέας ή ο κατασκευαστής αποδίδει τον φόρο όταν θέτει στην κυκλοφορία το προϊόν, προκαταβολικά. Ισχύουν τα περί φορολογικής αποθήκης, όπως ακριβώς και για τα άλλα προϊόντα τα οποία είναι υποκείμενα σε ΕΦΚ.

Ο φόρος, υπόκειται σε ΦΠΑ;

Ναι. Ο φόρος προσαυξάνει την καθαρή αξία του προϊόντος, και μετά επιβάλλεται ΦΠΑ. Οι εισαγωγείς, θα κληθούν να αποδώσουν το ΦΠΑ μόλις θέσουν το προϊόν στην κυκλοφορία, με δικαίωμα έκπτωσης φυσικά.

Μπορώ να γνωρίζω αν για το προϊόν που αγοράζω, έχει αποδοθεί ΕΦΚ και γι αυτό το αγοράζω πιο ακριβά;

Όχι. Ο λιανέμπορος δεν έχει καμία υποχρέωση να αποδείξει κάτι τέτοιο στον πελάτη του, ούτε να εφαρμόσει σύστημα First In First Out στην αποθήκη του. Βασιζόμαστε καλή τη πίστη στην εντιμότητα του εκάστοτε λιανέμπορου.

Αγοράζω υγρά από χώρες τις ΕΕ. Τι κυρώσεις έχω αν πιαστούν στο τελωνείο;

Κατ’ αρχάς, απαγορεύεται σε πωλητή που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ να πωλεί λιανικώς στην Ελλάδα από την 20/09/2016. Μέχρι την 31/12/2016, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, είναι να κατασχεθεί το πακέτο και ο πωλητής να χάσει την άδεια του. Από 1/1/2017 όμως, οπότε και επιβάλλεται ο φόρος, ενδέχεται να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί λαθραίας εισαγωγής όσον αφορά τον αγοραστή.

Τι ισχύει με το άτμισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους;

Με την έναρξη ισχύος του Ν. 4419/2016, την 20η Σεπτεμβρίου 2016 δηλαδή, το άτμισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους απαγορεύεται ακριβώς όσο απαγορεύεται και το κάπνισμα. Ο νοών νοείτο….

Ποιους πρέπει να ευχαριστήσω για όλα αυτά τα υπέροχα νέα;

Για τους περιορισμούς συσκευασίας, νικοτίνης, χωρητικότητας ατμοποιητών και διασυνοριακών πωλήσεων, την αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 2014. Για τις υποχρεώσεις κοινοποίησης και την εξίσωση του ατμίσματος με το κάπνισμα, την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας κατά το διάστημα 05/2016-09/2016. Για την επιβολή φορολογίας, την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών κατά το Μάιο του 2016.

Ρωτήστε μας!

Αποστολή ερώτησηςκαθαρισμός

Αποποίηση ευθυνών

Σε καμία περίπτωση τα εν λόγω αναφερόμενα δεν εμπεριέχουν πολιτικό χρωματισμό. Επιπλέον, αποτελούν απλή καταγραφή των γεγονότων και όσο το δυνατόν στενότερη ερμηνεία των Νόμων. Η Κοινότητα Ελλήνων Ατμιστών, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για καμία ζημία θετική ή αποθετική που ήθελε προκύψει από την ανάγνωση του παραπάνω κειμένου από οποιονδήποτε. Υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες όλα τα παραπάνω να αλλάξουν απροειδοποίητα με την έκδοση εγκυκλίων, διαταγών κλπ όπως συνηθίζεται στην Ελλάδα.