Η ιστοσελίδα www.gvc.gr συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες που εγγράφονται ως μέλη. Τα προσωπικά δεδομένα των μελών, παραμένουν απόρρητα, και δεν θα μεταβιβαστούν ή χρησιμοποιηθούν ποτέ για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς τρίτων.

Η Κοινότητα Ελλήνων Ατμιστών δεσμεύεται ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα, που περιέρχονται στον δικτυακό τόπο της δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ ανάρμοστα και δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν ποτέ σε τρίτα μέρη. Συγκεκριμένα, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας, η Κοινότητα Ελλήνων Ατμιστών διαθέτει το δικαίωμα στα πλαίσια της δραστηριότητάς της να διατηρεί αρχείο μελών, το οποίο δεν δύναται να κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε να προβεί σε οιανδήποτε επεξεργασία αυτού.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας  www.gvc.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα www.gvc.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.