Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, πρέπει να δηλώσετε ότι αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

  1. Η κοινότητα απευθύνεται σε ενήλικες. Ως εκ τούτου, δηλώνετε με την εγγραφή σας ότι είστε ενήλικας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί το αντίθετο, θα διαγραφείτε από μέλος χωρίς δικαίωμα επιστροφής του ποσού εγγραφής και των συνδρομών που έχετε καταβάλλει.
  2. Με την εγγραφή σας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε το καταστατικό του συλλόγου όπως ισχύει. Βεβαιωθείτε πως το έχετε διαβάσει και κατανοήσει πριν ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.
  3. Ο σύλλογος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το καταστατικό. Τα μέλη δεν έχουν δικαίωμα στη Διοίκηση, πέραν των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
  4. Ο σύλλογος δεν τελεί υπό ιδιοκτησιακό καθεστώς. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.
  5. Ο σύλλογος δεσμεύεται από τους Νόμους περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται ότι θα ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να διασφαλίσει την ορθή διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων.
  6. Τυχόν συμμετοχή σας στη Διοίκηση του συλλόγου, απαιτεί από εσάς να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσετε την ορθή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των οποίων θα λάβετε γνώση.
  7. Τα δικαιώματα εγγραφής και επανεγγραφής όπως και οι συνδρομές, δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.
  8. Οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι μη αμειβόμενες. Επιπλέον, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να συνάπτουν συμβάσεις επ’ αμοιβή με τον σύλλογο.
  9. Κανένα μέλος δεν δύναται να θέσει απαιτήσεις έναντι της κινητής, ακίνητης ή άυλης περιουσίας του συλλόγου.
  10. Αν από την ανάγνωση των παραπάνω και από την ανάγνωση του καταστατικού, δεν καλύφθηκαν όλες σας οι απορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.